ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԵՏ

Պետական գրանցում

Մեր ընկերությունը անշարժ գույքի հետ կատարվող գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցումը իրականացնում է ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

Պետական գրանցման ենթակա են հետևյալ օբյեկտները`

  • գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը
  • ընդհանուր` համատեղ և բաժնային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները
  • գույքի օգտագործման իրավունքը
  • գրավի իրավունքը
  • հիփոթեքը
  • կառուցապատման իրավունքը
  • գույքի վարձակալության իրավունքը
  • գույքի անհատույց օգտագործման իրավունքը
  • սերվիտուտները, ինչպես նաև, օրենքով նախատեսված դեպքերում, այլ իրավունքները, դրանց ծագումը, փոխանցումը, փոփոխումը, դադարումը:

    Օրենքով նախատեսված գործարքների պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրանց առոչինչությանը և անվավերությանը: