ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Իրավաբանական անձանց գրանցում ՀՀ տարածքում

 •  Խորհրդատվություն կազմակերպաիրավական ձևի ընտրության հարցում
 • սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների գրանցում
 • բաժնետիրական ընկերությունների գրանցում
 • հասարակական կազմակերպությունների գրանցում
 • այլ կազմակերպաիրավական ձև ունեցող կազմակերպությունների գրանցում:

Իրավաբանական անձանց հիմնադիր փաստաթղթերում փոփոխությունների գրանցում

Կանոնադրական փաստաթղթերում փոփոխությունների գրանցում.

 • ֆիրմային անվանման փոփոխություն
 • իրավաբանական հասցեի փոփոխություն
 • հիմնադիրների կամ մասնակիցների կազմի փոփոխություն
 • կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխություն
 • կանոնադրական փաստաթղթերում այլ փոփոխություններ:

Փոփոխությունների գրանցման ծառայություններ.

 • նախնական խորհրդատվություն (կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ)
 • անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի կազմում
 • փոփոխությունների պետական գրանցում
 • կնիքի պատվիրում
 • փոփոխության հետ կապված պետական մարմիններին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում:

Իրավաբանական անձի վերակազմակերպում.

 • Խորհրդատվություն իրավաբանական անձի վերակազմակերպման տեսակի ընտրության  հարցում
 • իրավաբանական անձի բաժանում
 • իրավաբանական անձի առանձնացում
 • իրավաբանական անձի միաձուլում
 • իրավաբանական անձի միացում
 • իրավաբանական անձի վերակազմավորում (կազմակերպա-իրավական ձևի փոփոխում):

Իրավաբանական անձի լուծարում.

 • Խորհրդատվություն իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացի վերաբերյալ
 • փաստաթղթերի փաթեթի կազմում
 • լուծարման գրանցում