ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վեճեր` կապված օգտագործման իրավունքի ճանաչման կամ հաղորդումների (ծրագրերի) ապօրինի օգտագործման արգելման, հեղինակային և հարակից իրավունքների այլ օբյեկտների, գյուտերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարման նշանների և ապրանքների ծագման տեղանունների հետ.
  • Վնասների փոխհատուցում մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ բացառիկ իրավունքների խախտման կապակցությամբ.
  • Լիցենզային, հեղինակային պայմանագրերի կազմում.
  • Մտավոր սեփականության իրավունքի ձևակերպում և գրանցում համապաասխան մարմիններում.