Հայաստատնի իրավաբանական տեղեկատվական համակարգ
www.arlis.am

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ
www.advocates.am

 Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատ
www.notariat.am

Հայաստատնի դատական համակարգ
www.court.am

Դատական տեղեկատվական համակարգ
www.datalex.am

ՀՀ սահմանադրական դատարան
www.concourt.am

Իրավաբանական անձանց պետական
ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգ
www.e-register.am

ՀՀ ազգային ժողով
www.parliament.am